Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

wyswiechtana
4978 7e77 350
Reposted fromtfu tfu viaPrzygnebiona Przygnebiona
wyswiechtana
1917 9164 350
Reposted fromparkaboy parkaboy viainimaginable inimaginable

July 04 2017

wyswiechtana
4105 3f02 350
Reposted fromzajebela zajebela viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana
9274 e128 350
wyswiechtana

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana
wyswiechtana

June 09 2017

wyswiechtana
8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu viaoversensitive oversensitive

May 31 2017

wyswiechtana
4536 349a 350
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaPrzygnebiona Przygnebiona
wyswiechtana
3416 5506 350
wyswiechtana
wyswiechtana
2515 1aad 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaszaaatan szaaatan
wyswiechtana
wyswiechtana
5984 54a5 350
wyswiechtana
5558 32bb 350
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viaoversensitive oversensitive

April 26 2017

wyswiechtana
1966 af5c 350
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge

March 16 2017

9606 7b22 350
Reposted fromidiod idiod viainsidemymind insidemymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl