Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

wyswiechtana
2175 815b 350
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
wyswiechtana
9513 eaa1 350
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaBlackxKing BlackxKing

October 24 2017

wyswiechtana
4116 3b17 350
Reposted fromepidemic epidemic viamaaartynnn maaartynnn
4326 5b35 350
Reposted frombrumous brumous viaskrzacik skrzacik
wyswiechtana
9831 adfc 350
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamallami mallami
3168 9c4f 350
Reposted fromhawke hawke viaMezame Mezame
3913 46c1 350
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viadeparter departer

October 09 2017

wyswiechtana
3180 7e10 350
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoversensitive oversensitive

August 22 2017

wyswiechtana
4978 7e77 350
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
wyswiechtana
1917 9164 350
Reposted fromparkaboy parkaboy viainimaginable inimaginable

July 04 2017

wyswiechtana
4105 3f02 350
Reposted fromzajebela zajebela viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana
9274 e128 350
wyswiechtana

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana
wyswiechtana

June 09 2017

wyswiechtana
8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu viaoversensitive oversensitive

May 31 2017

wyswiechtana
4536 349a 350
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaMigotliwa Migotliwa
wyswiechtana
3416 5506 350
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl