Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

wyswiechtana
1966 af5c 350
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge

March 16 2017

9606 7b22 350
Reposted fromidiod idiod viainsidemymind insidemymind
wyswiechtana
5257 edd1 350
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
wyswiechtana
6557 4959 350
Reposted fromswissfondue swissfondue viaAbbaPater AbbaPater

March 14 2017

wyswiechtana

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viagabrysiowa gabrysiowa
wyswiechtana
4412 e230 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
8597 9a6d

mistersailor:

This is what I was put on this earth to see.

wyswiechtana
6069 bb10 350
Reposted fromkotowate kotowate viahouseofpain houseofpain
wyswiechtana
wyswiechtana
2716 bb30 350
Reposted fromshampain shampain viaserplesniowy serplesniowy
0452 c5be 350
Reposted fromraeii raeii viajezuschytrus jezuschytrus

March 13 2017

6584 528c 350
Reposted fromturquoise turquoise viaszaaatan szaaatan
wyswiechtana
8299 3df2 350
Reposted fromTamahl Tamahl viaoversensitive oversensitive
wyswiechtana
3612 3214 350
Leslie Ann O'Dell
Reposted fromcorvax corvax viaoversensitive oversensitive
4843 d25c 350
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir
wyswiechtana
5544 1fa9 350
wyswiechtana
1003 674e 350
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
wyswiechtana
6692 5bf9 350
16.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl